...ولی شما؟! 

من شعر شانه های کبودم-ولی شما؟!

مجروح شروه های شهودم- ولی شما؟!

چون آبشار تشنه ای از مرز تاشدن

محکوم پرتگاه فرودم- ولی شما؟!

دردشت های خالی از آواز نی لبک

خون گریه های زخمی رودم-ولی شما؟!

فانوس داغدیده ی ایوان خانه ام

جامانده ی هزاره ی دودم- ولی شما؟!

اشعار من تمام یتیم اند ودربدر

بر باد رفته بود ونبودم- ولی شما؟!

 

 دربین اولیای الهی شهرتان

از نسل قوم عاد وثمودم- ولی شما؟!

حتی برای لحظه ای آدم نبوده ام

ابلیس ناسپاس سجودم- ولی شما؟!

هم رافضی و مرتدم و- ازشما به دور-

هم گبر و بت پرست و جهودم- ولی شما؟!

"نه سنی و نه شیعه ام" ازنسل های دور

مشهور به "حسینی مودم" ولی شما؟!  **