فهیم مالکى

    در سال 1319 در خوسف متولد شد، پس از اتمام تحصیلات ابتدائى و متوسطه در بیرجند و تهران در اداره دادگسترى بیرجند به انجام خدمت اشتغال ورزید. مالکى صرف نظر از سرودن انواع و اقسام شعر در نثر و داستان نویسى نیز آثارى دارد که حاکى از ذوق و علاقه او مى‏باشد . در زیر چند بیت از سروده "زلال آینه ها شد"ایشان آورده مى‏شود.

  زلال آینه ‏ها شد

 غبار دامن جانان چو هم نفس به صبا شد

سواد دیده جانان زلال آینه ها شد

 گشوده تا خم گیسو به رهگذار نسیمى

ز لطف، طّره مویش صباى نافه گشاشد

 به ‏هر چمن که وزیدى دم خوش نفس او

ز عود و عنبر سارا شمیم غالیه سا شد

 چریده تا که غزالى به گلشن خط و خالش

دماغ جان جهان پر زبوى مشک ختا شد

 دمیده تاکه مزارش به سبزه زار تماشا

ز رستخیز بهاران ، بهشت منظر ما شد

 حجاب چهره تقوا دریده غنچه خندان

عروس حجله بستان ز شرم پرده رهاشد

 سماع سوسن و نسرین به باغ ودشت و دمن بین

ز رقص سرو و صنوبر چه فتنه ها که به‏پاشد

 خمار میکده آن دو چشم نرگس شهلا

خراب ساغر اسرار مى فروش صبا شد

 پیاله نوش لبان شکر فشان و زرافشان

بدار عشق و جنونش پیاله نوش بلا شد