مجید فرزین

     در سال 1346 در شهر بیرجند متولد شده، تحصیلات ابتدائى و متوسطه را در بیرجند گذرانیده است . سروده هاى ایشان اغلب در قالب غزل است . در زیر چند بیت از غزل "نغمه مستانه "  که در دیماه 1367 سروده است، آورده مى‏شود.

 نغمه مستانه

 شبانه مست به کوى تو گر گذار کنم

 هزار نغمه مستانه، چون هزار کنم

 تنور سینه شب و روز چون شقایق سرخ

ز اشتیاق جمالت، پر از شرار کنم

 نسیم وار که مستانه بگذرى برمن

به باغ شوق شکوفا گل بهار کنم

 ملامت از همه عالم کشیدن آسانتر

که ترک مى، من شیداى بى قرار کنم