على عبداللهى

    درسال  1347 درروستاى سیوجان از بخش خوسف بیرجند متولد شده ،تحصیلات ابتدائى و راهنمائى تحصیلى را در سیوجان و دوره متوسطه را در دبیرستان شریعتى  بیرجند گذرانیده است . تحصیلات کارشناسى  را در رشته زبان و ادبیات آلمانى در دانشگاه شهید بهشتى و کارشناسى ارشد را در همین زمینه در دانشگاه تربیت مدرس در سال 1375 به پایان برده  است .

    عبداللهى از سالهاى درس در دبیرستان ، ذوق خود را در زمینه شعر آزمود و تاکنون یک مجموعه شعرى و چند کتاب توسط نامبرده تألیف و ترجمه شده است .

 1. کتاب مجموعه شعر » هى راه مى روم در تاریکى « تهران :انتشارات نارنج ،1376 .

 2. »تصاویر وارونه سکوت و گورنبشته « گزینه اشعار یا نیس ریتسوس ، شاعر یونانى، )ترجمه(، تهران :انتشارات نارنج ،1377 .

 3. "اکنون میان دو هیچ " مجموعه اشعار فریدریش نیچه )ترجمه (،تهران :انتشارات نارنج،چاپ دوم، 1377.

    4. "ویژه رینر ماریا ریلکه " )ترجمه و تالیف( ،تهران :انتشارات کتاب زمان ، 1378 .