بی تو...

در سوگ عصا نشست دستم بی تو

وقتی که غریبانه شکستم بی تو

دیروز یک آسمان غزل بودم و عشق...

امروز بیا ببین چه هستم بی تو !