الا ای بیرجند ؛ ای شهر خوبم   *     تو را با آب شورت ؛ دوست دارم

تو را با مردم عامی وفاضل      *     به تا ریکی و نورت ؛ دوست دارم

تو را با خشکی آب هوایت       *       کویر سوت و کورت ؛ دوست دارم

اگر چه نیستی نزدیکم ای شهر      *     ولی با راه دورت ؛ دوست دارم

تو را با کوچه های تنگ و تاریک    *    ولی با شر و شورت ؛ دوست دارم

تو را با سردی سخت زمستان   *    به دشت لخت و عورت ؛ دوست دارم

تو را با نا جو ؛ با کشک و گاورس  *    بنه با سیچ شورت ؛ دوست دارم

تو را با خشت خام و طاق ضربی   *   چو یک جام بلورت ؛ دوست دارم

منم موسی و تو وادی سینا    *   تو را چون کوه تورت ؛ دوست دارم

برای من تو مانند بهشتی       *     که با غلمان و حورت ؛ دوست دارم