دِلِ مُ مَست کِه کَفتَر مِبُدُم پَر مِزَدُم

*

مِثلِ اُونُ بِه هَمَه جایِ جَهُو سَر مِزَدُم

دِلِ مُ مَست کِه زِن دُو دِگَه جامُ نِمِبُ

*

ای هَمَه چَلِه و چُولِه سَرِ را مُ نِمِبُ

دِلِ مُ مَست کِه با یارِ خُ دیدار کُنُم

*

دِلِ وَه مُندَه،دَخَو رَفتَه رَه بیدار کُنُم

دِلِ مُ مَست کِه اَبرِ مِبُدُم رُویِ هَوا

*

مِگِرِستُم مِگِرِستُم مِگِرِستُم بِه خُدا

دِلِ مُ مَست کِه لَ لَه مِبُدُم پَرپَر شُم

*

زَوُد تَرُوک اَز دِلِ ای کُهنِه سِرا وَدَّر شُم

نِه مِدُنُم کِه مِدُنی چِه مِگُم هَم شَهری

*

یا تو هَم مِثلِ هَمَه با مُ سَرِ جَنگ دَری

هَر کِه هَر جا مِرَسَه نیشِ زَبُنِ مِزَنَه

*

هَر کِه دَستی مِرَسَه لُقمَه یِ نُنِ مِکَنَه

نِمِدُنُم چِه شُدَه،بِر چِه چِنی کَرُنِ

*

سُوسیَلیستُ فِلان لِیستُ زَمی دَرُنِ

یَ کِه دَر غَرب خُ رِه سَروَرِ مَردُم دَرِه

*

یَ کِه دَر شَرق خُ رِه هَم سَرُ هَم دَم دَرِه

خُر جُلُو ماخُ چِه با هَم دِگَیْ اَخمُو دَرَنْ

*

پُشتِ پَردَه کِه مِرَن هَم دِلُ هَم سُو دَرَن

رُوزِ بَ شِه کِه گَلُویُر هَمَه وَ هَّم شِخُرِم

*

غَربیُ شَرقیُ  بی دین،هَمَه رِه سَر مِبُرِم

رَهبَرَم گُفتَه کِه مَیُو هَمَه مَردِ جَنگِم

*

وَقتِ تیرِ نِ بُ حَضِر بِه کَلُوخُ سَنگِم

دِلِ ما غُصِّه نِدَرَه کِه خُدایِ دَرِم

*

مَکَّه وُ شُمُ نَجَف ، کَربُبَلایِ دَرِم

ای خُ اَز خَ رِ جیُو بُ چِه کُنِم با خُودیُ

*

زِ خُدا بی خَبَرُ وَ بِه خُ دَرگیر شُدَیُ

پُشتِ پَردَه بُدَ یَن یِکدَفَه پَیداشُدَ یَن

*

رَنگ عَوَض کِردَ یَنُ اَتِشِ سَرما شُدَ یَن

رُوزِ کِه تُوپِّ بُ وُ گُلَّه بُ وُ اَتِش بُ

*

جایِ اینُ هَمَگی خُ نَه بُ وَ تَ کِش بُ

رُوزِ کِه مَست بَنی صَدر بِه ما حَ کِم شُو

*

باز تُ نِست کِه پُشتِ اینُ قَ یِم شُو

رُوزِ کِه جَنگ شُرُو شُ هَمَه وَ تَ سیدَنْ

*

بِینِ مَ یُ هَمَگی تُخمِ نِفاقْ پَ شیدَنْ

بُوقِّ سَ زِش مِزَدَن هَر کُجَه گیرینُ بُ

*

دَمِ اَز صُل مَزَدَن ، زُود خُ دیرینُ بُ

غَ فِل اَز ای کِه خُدایِ وُ اِمُ مِ دَرِم

*

مِلَّتِ زِندَه وَ اَمَ دَه تَمُ مِ دَرِم

بِه خُلَ صَه دِلِ هَر عَ شُقِ رَه تیغ مِزَنَن

*

بَعد خُ دی نُ مِرَن هَر جا مِرَسَن جیق مِزَنَن

شُهَدا مار خُ هَمینُ هَمَه دِل خُو کِردَن

*

چُون شَهیدُ هَمَه دَستُ نینُر رُو کِردَن

بَس کُنُم  خَستَه شُدَی رُودَه دِرَزی مِکُنُم

*

چِه کُنُم با کَلَمَه بَندِه نَوَزی مِکُنُم

بَ شَه تا هَر کِه خَطا رَفتَه دُوبَ رَه باز اَ

*

حَرفِ مُر گُوش کُنَه تُون جِ هِزَرُ راز اَ

سخن گرم(مُرَصَّع)همه درد است نه شوخ

*

گوش کن ای که ترا کاخ گرفته ، نه کوخ