1.  گوساله به روز گار گاو مشو 

 2.   خجالت بز مکشه که جمل میاره 

 3  .اب بیومدو تیمم باطل شد 

4.   او از او نمجنبه   

 5. او از اسیا افتاده 

 6.  او از دستی نمچکه

 07.  او از دهنی کش گرفته بود  

8.   او از سرچشمه گل الود بوده        

9.  اب به اب شدن .

10. او ور اتش ریختن     

11.او خوردن ره از خر باید اموخت وراه رفتن را از گاو


1.  گوساله به روز گار گاو مشو 

 2.   خجالت بز مکشه که جمل میاره 

 3  .اب بیومدو تیمم باطل شد 

4.   او از او نمجنبه   

 5. او از اسیا افتاده 

 6.  او از دستی نمچکه

 07.  او از دهنی کش گرفته بود  

8.   او از سرچشمه گل الود بوده        

9.  اب به اب شدن .

10. او ور اتش ریختن     

11.او خوردن ره از خر باید اموخت وراه رفتن را از گاو

12. حوض انبار که شلوغ باشه کوزه زیاد مشکنه      

 13. اب خوشه از گلویی اته نشد  .

14. او در غربال هو وختن.   

  15.او ره گل الود کرده وماهی گرفته

 16  اویه رخته شده دگه جم نمشو   

 17. او رمشو بدزدن ولی نم ره که نمشو بدزدن  

  18. او زر کاه انداختن   

19.   چلو صافی ور کفگیر مگه تو کل دازی . 

  20. او که سر بالا مره قورباقه ابئ عطا مخونه   یا هفتیر  کش مشو. 

 21.   او گیری نمکنه وگرنه شناگر ماهریه 

22.  او واتش خو جا خور وا مکنه   

 23. او که مره به حد رودخونه     چه خودی بخوره چه بیگانه.

 24.   نمه که اتش بیار معرکه شی 

25.      اخر پیری ومعرکه گیری   . 

  26.   گذر پوست به دباغ خونیه

27.    اوخوری پا کاهدونی ایه. 

 28.   رسمون مفت گیر اردی مه خور خفه کنی  

29.  ادمی از هرچه که بدی میه به سری میه   

  30. ادمی از سنگ سخت تره واز گل نازک تره

31.ادم باید لقمه اندازه دهن خو ورداره.  

 32. ادم لیسک خو کرباس مبینه .

   33. ادم باید نگاه دسمایی خو کنه. نه نگاه همسایی خو کنه ؟.  

  34. ادم بی بچه، پادشاه بی غمه  

35. ادم خو دوبار به دنیا نمیه.   

36. ادم پولدار رو سبیل شاه نقاره مزنه

37. ادم تنبل را فرموده  وهزار نصیحت ازی بشنو   

   38. ادم ترسو همیشه سالمه

 39. ادم خوش مامله شریک مال مردمه  .

 40.  ادم خیس ازاو نمترسه 

 41. ادم دس پاچه دوتا پاخور تو یه پاچه مکنه .  

 42. ادم زرنگ از چنگ خو اویزو ایه.    

 43. ادم زرنگ سال دو جفت کوش بیشتر از بقیه پاره مکنه    

 44. ادمی باید دور خور بینه .   

45. ور ادم بد دوبار سلام کنی

46. ترک عادت مرض میاره .

 47. بنی ادم بنی عادته.

 48. اگر کار زنو هر روزه باشه سگو خود گربه ها ره جومه باشه . 

 49. ای مرده به ای همه زارو شیون نمیرزه 

 50. ادم شل وای همه دغل.

51. ادم عاقل ره یه اشاره باسه 

 52. ادم عاقل به رسمون اینو او به ته چاه نمر ه            

53. ادم قرتی وخر پیر بار ره  به سرا  نمرسونه 

 54. ادم کچل از زلف خوشی نمیه 

 55. ادم گدا نه عرسی داره نه عزا  

 56. ادم گدا وای همه ادا دگه به هم نمیه  

  57. ادم گشنه سنگ هم مخوره   

 .58. ادم ناشی سرناره از سر گشادینجه مزنه

.59. ادم نفهم هزار من زور داره    

       60. ادمی شیر خم خورده . 

  61. ما اردون خور هو وختم وغربل خور ودال کردم  

  62. ادمی زاد تخم مرگه.

 63. ای ارزور به گور خی برد  

  64. اسوده کسی که خر نداره از کاه وجویی خبر نداره 

 65. همچ اسیا باش  درشت بستو ونرم پس ده.  

 66. اش همسایه روغن غاز داره 

 . 67 امرو افتو از کدو بر سر زده

 . 68. اوفتابه خرج لحم نکو 

   69.  افتو همیشه پشت ابر نممونه 

 .70. اوفتابه ولگن هفت دست شام ونهار هیچی

 71. الاخون وولاخون شدن  

       72. بیومدی ابروییر درست کنی چشیرم کور کردی

 . 73. چه النگ ودلنک خود خو داری

 74. ان را که عیانه  چه حاجت به بیانه  

   75. جو ان در اینه نمبینه ولی پیر در خشت خم مبینه

76. هرچه برشته بودم پنبه شد

  77. ارباب کچل نوکر مو دار نمیه

  .78. انرا که حساب پاکست از محاسبه چه باکست    

  79. اوقدر سمن هایه که یاسمن دگه تونجه پیدا نمشو

 80 . هموقدر که رو زمی ایده دو اوقدر تو زمیناده

 .81 . اوقدر ایر بار کو که بکشده نه اوقدر که ایر  بکشده

 . 82. اوقدر که تو مچریدی پس دمبی تو کجه؟

.83. اوقدر مار بخوردیه که دگه افعی شدیه

 84. اب از اسیا مشنوم ولی ارد نمینم  

     85. اواز دهل شنیده از دور خوشه 

 86. از وق سگ، روزی گدا کم نمشو   

     87. اه در بساط ندارده که خود ناله سودا کنده  

88. اجل سگ که برسه نون چوپور مخوره 89

. غلوم به کار نمرفت وقته که مرفت جمعه مرفت  

  90. ابله مگه ودیونه هم باور مکنه

.91. احمدک نه درد داشت نه بیماری جوالدوز ره ور خو مزددو منالید  

   .92. ارث پدر خور از مو مایی  

   93. میراث خرس به کفتار مرسه

94. او بشر از او هم کره مگیره  

 95. از اتشی گرم که نشدم هیچی، از دودی هم کور شدم 

96. از اسیا که ودر اومدی تور به سنگ وپارنگ چه مه   

  97. از ان نترس که های وهوی دارد ازو بترس که سر دتو دارد 

 .98. از اسب دو واز صاحبی هم جو  

 99. از خرس مویه هم غنیمته 

100. ازی ستون تا او ستون فرجه

101. مور از بو مخونن واز در رونن

102. از بس گفتم زبون ما مو بدرارد 

103. از بی عرضه گی سگ مانه که شغال تو کاه دون ما بچه مکنه    

  104. ما خو از بی کفنی زنده ایم

 . 105.از چاه تو چاله افتادن .  

 106. از حلوا حلوا  گفتن دهن ادم شیری نمشو 

 106. از دعا گربه بارو نمیه

.  107. از  ده تخته نمد یه لچکه هم بدر نمیه  

    108. او در هاون هوکفتن     109.داری باد در قفس مکنی

110. از رو بخار معده حرف مزنده 

  111. ادم از سرما بمره بهتره که پالون خر دبر خو کنه       

          112. همگی شما از سرو ته یه کرباسی 

 113. از روباه مگن شاهد تو کنه مگه دم مونه

114. بلا خر ور گو خورد

115.ما خو از کسه خورد بر د ندارم 

 116. از کیسی خلیفه مبخشی

117. از گدا چه یه نونه بستونی چه یه نونه وری دی

 118.  ای مو یو تو اسیا سفید نشده 

119. از ما گفتن واز شما یو نشنیده 

 120. از نو کیسه غرض مکو  اگه غرض کردی خرج مکو

 121. نو کیسه  قبا دیده  ور کنج قبا ریده  

     122. از هول حلیم تو دیگ نفتکی ؟

123.  یه گوشی دره و گوش دگری در وازه

 124. اسب پیش کش ره خو کسه دندونونیر ور نمشماره 

  125. هم از تروبه مخورده وهم از اوخور. 

  126. خره  ره گم کردی ورد نعلی مچرخی

  127. استخونور پیش گو انداختی وکاه ره پیش سگ 

  128. اشتر که خار مایه گرده خور دراز مکنه 

    129.اشکی دم مشکینه  

  130. اگه اب نمیارده کوزرم نمشکنده   

131. اگه او چغندر نپزه موهم

 دگ نجوشم  

   132. تو اگه بل زنی برو خید خور بل زن

133 هرچه پشت گوش خور بینی اورم خی دید.

134. اگه پیرم و ملرزم هنو به صد جوو میارزوم

 135 تخم مرغ تو دستینه، دگه زرده نداره  

  136. هرچه چغندر گوشت شو هم زه هم دوست مشو 

 .137. از دو چش یه چشر مدزده 

  .138. اگه پدر خور ایاد نمداده ادعایه پادشاهی مکرده

   139. اگه پشت گوش خور بینی مورم خیدید

140. اگه خاله ریش مداشت وری مگفتن خالو

 141. اگه دنیار اوببره دل ایر خو مبره

  142. اگه شکلیر در خلا بکشن افتابه رم مکنه

143. هرچه از دیوار صدا شنیدی از او هم متونی بشنوی

 144. اگه مو ساربونم مدونم شتر ره کجه بخوابونم

145. کارد ور اشکمی زنی  خوبدر نمیه

146. کاه از تونیه کاه دو خو از تونه

  147. اگه گوشت هم ره بخورن استخون خور پیش غریبه نمندازن

148. قمار باز اگه دل خور ونده دلی مترکه

  149. مایی عزیز باشی یا دور شو یا کور شو

 150. مهمون یکه بو صاحب خونه  بری گویه مکشه

 151. اگه نخوردیوم نون گندم ولی دیدیوم دست بچه مردم

152. نشاشیدی شب دراز ا ست

 153. اگه هوس بود مار همی بس بود

154. یه الم شنگه راانداختن

        155. یکره مخری هنو دوتا نداری

156. چور که ورمداری گربه دزده حساب خور مکنه

 157. انتظار بلا سخت تر از خود بلایه

  158. انگور خوب ره شغال مخوره  

   159. خربزه خوب نصیب کفتار مشو

160. اوضاع قمر درعقربه

161. اول برادری خور ثابت کو بعد ادعای میراث پدر کو

 162. دعوا سر خید بهتر از اشتی سر خرمنو نه  

  163. اول چاه ره ور کن بعد مناری ره بدزد   

          164. ای در رو ای پاشنه نمه چرخه

 165.  اینجه پشه ره د هوا نعل نکنن

 166. اینجه خر ره خود نمد داغ مکنن

  167.  ای چاه وای هم رسمو

 168. ای راه که تو مروی  به ترکستانست  

     169. ای سرمو واو هم شمشیر تز تو  

  170. گردن ما از مو باریک تره     

 171. ای سی هم بالا خمسی

 172. ای شتر در خونه هر کسه نمخوابه           

    173. ای فتیله ره از گوش خو بدرار

 174. با ای همه خر، ما دارم پیاده را مرم

175. ای قبر که تو سرینجه گریه مکنی تونجه مردیه نیه

 176. خودی اگه بکوشه به سایه مکشه

 177. اگه صد سال بشم پیر زمونه هنوزم وری جونو داروم سرونه

 178. تموم لذت دنیا به جون کندن نمی یرزه

 179. تموم شد کار پوستی بموند ه پیش وپشت وهردو استی

 180. انگار موییر اتش زدن

      181. پنداری دوا دخوردی دادن

182. پنداری دعا دخوردی دادن

 183. خدا سرمار دخورد لباس مده

 184. هر سه یه عقله داره

 185. هرکه نون عقیده باطن خور مخوره

 186. ارث از خونه بدر نمشو

 187. ارث اگه مشته بو ادم باید بخوره

 188. از درخت کج نهال راستو

 189. از کج راستو از راستو کج؟

190. بچه چقوک از پدر مادر خو جیک جیک یاد مگیره

191. ادم سگ بچرونه بهتره که بچی خورد نگه داره

192. از دست بچی خورد سنگ پنج مه ار دیوال

 193 . عقل از شهر پند از کلاته  

           194. تکلیف فنودی مکنه

 195. ادم بیکار خدا ازی بیزار     

  196. ادم بیکار جادوگر مشو

197.ادم بیکار دخو بو بهتر که بیدار باشه

 198. باد اورده ره باد مبره

 199. با خرس تو جوال مرو 

     200. وسطکی یه باد تونجه خوره

 201. بار خور ور ستی                     

  202. بار کج به منزل نمرسه

 203. زبون خوش مارره از سوراخ بدر میاره  

   204. بازی بازی با ریش بابا هم بازی           

       205. خود کله کل ما مایی استا شی

 206. خود  طناب  پوسیدی کسه به چاه نمرن

       207. کد خدای ده ره ببین وده ر بچاپ      

                 208. شریک دزد و رفیق قافله

 209. خود دزد دمبه مخوره وخود چوپو گریه مکنه  

 210  . بالا بالا مار راه نمدن پایی پایی هم جا ما نیه   

    211. با ماه هونشینی ماه مشی با دگ هونشینی سیاه مشی  

        212. ای پشت بو طاقت لقت نداره

213. با نردبو نمشو به اسمو رفت   

  214. با هر گله یه خاره هایه

 215. با یه دست دوتا هندونه نمشو ورداشت  

             216. خود یه گل بهار نمشو       

                      217. بترس از کسه که از خدا نمترسه

 218. بچه حلال زاده ودایی خو مشو  

  219. بچی سر پیری زنگولی پا تابوته    

  220. بچی سر راهی ورداشتم که پسر مو شوده شوهر مو شده    

             221. بخت که بر گرده اسب تو طویله خر گرده

222. بده کار ره اگه به حال خو وا بگزاری طلب کار هم مشو

223. حساب حسابه کاکو برادر     

  224. شیطور شیر برنج مدده

 225. صد کلاغ ره یه کلوخه باسه

226. بر کسه بمر که بر تو دتو شو

227. بری کور چه برقصی چه بخونی

228. بری تو قندو قروت یکیه

 229. بر همه مادری مکنی بر ما زن پدری

 230. بر گذشته ها صلوات

 231. بز حاضر ودرد هم حاضر       

        332. بز خری نکنه دگه

 233. یه بز گرگه گله ره گرگ مکنه

   234. بزو بزو نمیر بهار میه خربزه وخیار میه 

     235. بعد از چهل سال گدایی شب جمعه ره فراموش کردی ؟    

           236. بنده زر خرید ازاد تر از بنده اشکه

237. به ادم تنبل فرموده تا هزار تا نصیحت بشنوی

 238. به بوی کباب بیومدوم دیدم خر داغ مکنن

  239 . به در مزنن که دیوار بشنوه

 240.به حسن خو مناز که به تبی بند ایه به مال خو  نناز گه به شویه  بنده 

 241.  به شتر مرغ مگن پرواز کو مگه مو شترم وری مگن بار ببر مگه مو مرغم

      242. به مرغی نمشو کش گفت

     243. در سرا مردم رمکشم توسرا خور مکشم

            245. با یه تیر دو نشو مزنن 246. دماغی ور لاخ خورد     

     247. دماغیر بگیری نفسی اته مشو

 248. پا از گلیم خو درازتر کردن 

 249. پا خور تو یه کوش کردن

250. پارسال دوست امسال اشنا      

         251. تو خو از بیخ عربی

 252. پا چراغ همیشه تاریک ایه 

  253. پا خر یه بار تو چاله مفته

 254. پته کسه ره  رو او رختن

   255. پشت دست خور داغ کرده

 256. پشه ور اشتر مگه تو جونوار نداری 

  257. پول بی زبوره دست ادم زبو دار نمدن

       258. پول خو علف خرس نیه

259. سر پل خر گیرو نوبت تو خه شد    

 260 . پول که زیاد مشو هم خونه تنگ مشو هم زن زشت مشو

 261. پیازی دستینه ورد نو مگردده 

  262. تا تنور داغه باید نو پخت

 263. تا از غلاف چه بدر ایه

    264. مادر ندهد شیر به فرزند خموش

 265. تا پا رو دم سگ ننی وق نمکنه 

    266. قال بوج ره اشور نکن

 267. تا عاقل بره ور او زنه دگه دیونه از او رد شده

 268. تا گوساله گو شود دل صاحبی او شود

     269. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

 270. تخم اینجر ملخ بخورده

       271. تخم مرغ دزد شتر دزد مشو

 272. تخم مرغه کنیده  ور دیوار زنیده  هیچی نمگده 

       273. تک وتوکه  چنی ادی میه                                    

 274. ترس برادر مرگه

275. تو ای طرف جو و ما ای طرف جو     

    276 . توبه گرگ مرگه

277. توبه قمار باز بی پولی یه     

        278. سنگ تو تاریکی اندخته

 279. جواب های هویه                     

   280.دیدم  جا ترو بچه نیه

281. جادیه که دزد بزنه تا چهل رو دگه امن ایه      

     282. جو ور عزرائیل نمدده          

                   283. جا مرد دوزنه تو مسجده 

284. جنگ اول به از صلح ا خره  

     285. جوون ره به زن گرفته وپیر ره به خر خریده مفرستی      

      286. دنیا دیده بهتر از دنیا خوردیه

 287. چاقو دستی خور نمه بره    

 288. چاه کن همیشه ته چاه ایه

289. خاکینجه دامن گیره

 290. حقیقت تلخه این کون خیار سبز

 291. خونه گرگ همیشه خالی ایه

 292. خر اخور خور گم نمکنه

 293. خر ره باید جایه ور بندی که صاحبی راضی باشه                 

 294. خلایق ره هر چه لایق

295. خودم کردم که لعنت بر خودم باد

296.  مردکه گرگ  بارو دیدیه               

  297. دارندگی وبرازندگی

 298. داشتم داشتم حساب نیه دارم دارم دارم حسابه 

299. داغ دل مور تازه کردی          

  300. در باغ سبز نشونی داده

 301. در به تخته ای خورده     

 302. تو تنور چوبی نمشو نو پخت

 303. در خونه هر چه هست مهمو هرکه هست     

 304. در دیزی باز ایه حیای گربه کجه           

  305. دروغ خو استخو نداره

306. دیونه ،دیونه ره که مبینه خوشی میه

 307. رد مورشک ره رو برف یا کاسی چینی  مزنده

  308.  رس کسی را کشیدن    

      309. ریش وقیچی دست شما

 310. زبون ما خو مو بدرارد              

311. زر بال کسی را گرفتن312

.  سایه کسه ره خود تیر زدن         

 313 . سر به زنگا ایر بگیری

 314. سر ما خو بی کلا بموند                    

   315. سری تو حسابه

316. شاخ غول خو بنشکستی       

   317. شب دراز ایه وقلندر بیدار

 318. شیر هرچه که پیر شو ولی هنو به شغال ور میه

 319. طمع زیاد مایه جوون مرگی یه      

  320. قسم تور باور کنم یا دم خروس تور

 321. کار از محکم کاری عیب نمکنه

 322. ای کار، کار حضرت فیله

323. کارد به استخو رسیده

 324. کاه از تونیه کاه دو خو از تونه

 325. کبکی خروس مخونه            

  326. کفکیر به ته دیک خورده

 327. کلوخه نباش که به هر اویه به خیسی      

328. گدار که رو مدی صاحب خونه مشو         

           329. گنج تو خرابه ایه

 330 .  مادر چه خبر داره که دختر چه هنر داره      

   331. مال بد بیخ ریش صاحب

332. مال خودی از گلویی اته نمشو  

   333. مرد ،رود، وزن، رود بند

 334. مرگ حقه ولی بر همسایه

 335. مرگ هم یه بار شیون هم یه بار

 336. مسجد گرم وگدا هم اسده       

   337. مو ره از ماس کشیدن

 338. مویه دماغ کسه شدن           

  339. مهری مار خود خو دارده

 340. مادر مرده ره شیون یاد داد نمه     

 341  .ماین که  ناخو نداشته باشم  که پشت خور وخا رم                      

  342. نو به نرخ روز خورده

343. نه به او شوری شور ونه به ای بی نمکی

 344. وصلت با خودی ومعمله با غریبه 

   345 .وقته که نه نه نباشه به زن بابا باید ساخت

 346. هر آنکس که دندان دهد نان دهد  

   347. هر سرازیری یه سر بالایی داره            

   348. هر که به امید همسایه باشه گشنه ممونه

 349. هر که ریش داره خو بابا تو نیه

 350. یاسین به گوش خر خونده

 351. یه نه وهزار اسودگی یه هام وهزار ناراحتی 

 352. هم از تروبه مخورده وهم ار اخور

 353. صد تا صبو مسازده ویه که دسته نداره

 354. او شیرینه ولی مشک گندیدیه

  355. او دریا به دهن سگ نجس نمشو

   356.زن بی شو همه جا مشو

 357. خدا اگه تخته تراش نیه تخته ور نمندازه

358. مویه درسمو قوته

359. قرض اگه از تمه گذشت هر شو پلو

 360. دستم د جوال باشه شویم که شغال باشه

 361. دست ادمی مره زر خاک

362. دین خور ور دنیا خونفروش

363. مرگ نمگه کی میام

 364. تور دنیا بو خو نخه کردن

 365. دنیا دیده به از دنیا خورده

 366. از او دنیا که بیومده

 367. سردار کلیجدکو که مرغابی شو ببین در شهر چه غوغایه مشو

368. دنبال خره مرده مگردده که نعلیر بکشده

 369. زوری به خر نمرسه به پالونی مرسه

 370. یه روده راست تو اشکمی نیه

 371. حرفونی ور تیغ بل راست نمیه

 372. دل ادم سفره نونه نیه که پیش هر کسه وا کنه

 373. زبونی قفل بند نداره

374. مثل یه کوکه سر خور زر برفمکنه

 375. نه شیر شتر مام نه دیدار عرب

 376. ور گربه نمشو گوین کتی

377. شیطور شیر برنج مده

378. خر لنگ معطل شه

 379. غلوم کهه از راه میه اقا به سر رایی مشو

380. سوراخ دعار گم داری

381. شنیدن که یخ مخورن نمدونن که یخ ره تابستو مخورن یا زمستو

382. یکه ور نعل مزنه یکه ور تخته

 383. قند وقرونت برینو یکیه

384. به ده کورو که رسیدی دست خور ور چش خو گیر

385. عقل که نیه جو در عذابه

386. شاه مبخشه شاه غلوم نمبخشه

 387. کسه غصه مخوره که زن بمیره خواهر زن ندشته بو 

388. دزد ناگرفته پادشاهه 

 389. خود اشکم گشنه اتش بازی راس نمیه

 390. جا خر بستن خور نمدونه 

 391. مرگ نمگه کی میام

392.دسته ادمی مره زر خاک

 393. دین خور ور دنیا خو نفروش

 394. تور دنیا بو خو نخن کرد

395. دنیا دیده به از دنیا خورده

 396. ازو دنیا که بیومده

397. دنبال خر مرده مگردده که نعلیر بکشده

 398. زوری به خر نمرسه به پالونی مرسه

 399. یه رودی راست تو اشکمی نیه

 400 .حرفونی ور تیغ بل راست نمیه

 401. دل ادمی سفره نونه نیه که پیش هر کسه وا کنه

 402. زبئنی قفل وبند نداره

 403. مسل یه کوگه سر خور زر برف کردیه

 404. نه شیر شتر مام نه دیدار عرب

 405. خر لنک معطل شه

 406 . خواجه که از راه میه غلوم به سر راهی مشو

 407. سوراخ دعار گم داری

 408. شنفتی که یخ مخورن ولی نمدونن که یخ ره تابستو مخورن یا زمستو

409. یکه ور نل مزنه یکه ور تخته

 410. مار بی مخ ورسمو ور بستی

 411. قند وقروت بری نو یکیه

 412. به ده کورو که رسیدی دست خور ور چش خو گیر

 413. عقل که نیه جو در عذابه

 414. شاه مبخشه شاه غلوم نمبخشه

 415. کسه غصه مخوره که زنی بمره خواهر زن ندشته بو

416. دزد نا گرفته پادشاهه

417. خود اشکم گشنه اتش بازی راست نمیه

 418. جا خر بستن خور نمدونه

 419. عروسی به هوس پرسه به عوض

 420. نو که میه به بازار کهنه مشو دل ازار

 421. مایی ایر خود خو دشمه کنی ایر چیزه وعده کو وی نده

 422. زن بی شو همه جا مشو

 423. مویه درسمو قوته

 424. خدا اگه تخته تراش نیه تخته ور هم اندازه

 425. دستم دجوال باشه شویم کو شغال باشه

426. چغندر کلو ته تروبه

 427. قرض که از تمن گذشت هر شو پلو

 428. اگه ور مخت منو منونی عروس شو که دخونه بنمونی

 429. حرف از رو حرف میه باد ازرو برف میه

430. چند برف تا به حال بکو بیدی  

فرامرز مهدوی