مادربزرگ بیرجندی در سن 90 سالگی هنوز شعر می سراید 

ایران صدا:
خبر-رادیو فرهنگ
خدیجه مذلب، مادربزرگ بیرجندی در سن 90 سالگی هنوز شعر می سراید و قرآن قرائت می کند. 

خدیجه مذلب می گوید: در سال 1299 هجری شمسی در قریه ای در 60 کیلومتری بیرجند به دنیا آمده ام و در 5 سالگی به بیرجند مهاجرت کردیم. در 7 سالگی به مدرسه "شوکتیه" بیرجند رفتم و 6 سال درس خواندم. در سال 1350 به صورت اتفاقی شروع به شعر گفتن نمودم. 
این مادربزرگ بیرجندی دارای توانایی قرائت قرآن به روش مکتبخانه ای می باشد و در اشعارش از آیات قرآن استفاده می کند./