مثل پلک به هم زدن

روح می شویم و جلد های خسته مان چه زود ...

همه چیز مثل پلک هم زدن تمام می شود
این همه شب شدن، سحر شدن، تمام می شود
روح می شویم و جلد های خسته مان چه زود
بی سؤال و بی جواب و بی سخن تمام می شود
این همه گلابی و سیب و انار و پرتقال
این همه تو و شما و ما و من تمام می شود
قصه های عاشقانه از پلنگ و ماه و آسمان
بحث های شاعرانه از گل و چمن تمام می شود
چشم هم بزن، ستاره ها عبور می کنند
همه چیز مثل پلک هم زدن تمام می شود