آفتاب زندگی

مرگ یک عبور ساده از تن است ...

مرگ سایه ای است گر نبود
زیر آفتاب زندگی قدم نمی زدیم
مرگ یک عبور ساده از تن است
کاش این عبور ناگزیر را باب میل مان
رقم نمی زدیم.
مرگ ساحلی است بی کران
در کنار موج های زندگی
کاش روی اوج موج ها
اسم مرگ راز تقویم عمرمان قلم نمی زدیم