دولت یار

دلم خوش است به یک لحظه از تماشایت ...

خوش آن زمان که رسد عطر و بوی دولت تو
رود زمین و زمان زیر چتر قدرت تو
رسیده آخر دنیا کجایی ای آقا
نمانده فرصت دیگر به غیر فرصت تو
چهل صبا دلم با دعای عهد گریست
مرا بخوان که بیایم زمان نصرت تو
دلم خوش است به یک لحظه از تماشایت
غنیمت است برایم دمی ز صحبت تو
تو را به حضرت عباس می دهم سوگند
بیا بیا که کشنده است یاد فرقت تو
همیشه حرمت نرگس نگاه می دارم
حقیقت گل نرگس فقط به حرمت تو
غرویب وقت غریبی است دوستش دارم
به یاد غربت زهرا برای غربت تو