مهربانی

مهربانی اگر به خانه باز آید ...

مهربانی اگر به خانه باز آید
هراس چشم ها را
بهار خواهد شست

شمع نخواهد مرد
و پروانه
در روشنای جهان
عشق را سرودی خواهد کرد

مهربانی اگر به خانه باز آید
دل ما
با دل کودک
یکی خواهد شد

و لب خند
بر ایوان آفتاب
انعکاسی دوباره خواهد یافت

مهربانی اگر به خانه باز آید
غم
از دریچه لحظه ها خواهد
گریخت
مرگ،افسانه خواهد شد

مهربانی اگر ...