بزم انس

ای دل ز مشک ناب ختا و ختن بگو ...

امشب نسیم می ورزد از کوی دیگری
دارد نشان طره ی خوش بوی دیگری

باد و هوای دشت و دمن گشته مشک بیز
آرد نسیم بوی خوش از کوی دیگری

بوی گلاب و مشک تر می دهد هوا
خیزد شمیم نافه ی آهوی دیگری

ای دل ز مشک ناب ختا و ختن بگو
می آید این نسیم خوش از سوی دیگری

از سوی کوی دوست صبا همره آورد
بویی ز موی دیگر و گیسوی دیگری

در گلشن بهار و شبستان زلف یار
دست نسیم شانه زند موی دیگری

خرم مشام ما شود از بوی موی او
گل در کنار و لاله به پهلوی دیگری

در باغ حسن سرو روانست بی شمار
ماییم و میل قامت دل جوی دیگری

در بین یاس و سوسن و شمشاد و سرو ناز
ما بسته ایم دل به گل روی دیگری

در جمع دلبران کمان دار بزم انس
دل می برد ز ما خم ابروی دیگری