جام جادو

می گریزد دین من از دست تو ...

خواهش من ناز ابرو دیدنیست
بازی انگشت و گیسو دیدنیست

توی پرواز نفس های هوس
رقص موهایت به هر سو دیدنیست

بازی پردازه های نور ناب
توی چشمت جام جادو دیدنیست

می گریزد دین من از دست تو
رفتن این دین ترسو دیدنیست

باغ احساس مرا هر نیمه شب
راز مینا سر مینو دیدنیست

اخم چشمان قشنگت مال من
پیچش گل های اخمو دیدنیست

من به دنیا آمدم چون گفته بود
یک نفر با روح من او دیدنیست