مشق شب

تو گل شکفته ی کدام بهارانی؟! ...

توای همای سعادت فردای من
اهل کدام قبیله ای؟!!
که سبد سبد نور در کلام داری
تو گل شکفته ی کدام بهارانی؟!
که طراوت جوانی هدیه توست
تو از کدام روزگارانی؟!
که نامت همیشه جاوید است
تو آب زلال کدام چشمه ای ؟!
که ماهیان همیشه محتاج تو، مائیم
توصیف تو را زبان قاصر من چگونه تواند؟
که تو نه آنی که توصیف شوی
تو آن واژه سبزی که تاریخ
به برکت وجود تو زنده است
تو سرو به ظاهر خمیده ای هستی
که استقامت را همگان از تو آموخته اند!
هر کلامت نفسی است
که برای زندگی کردن فردا ذخیره می کنیم
تو آن قدر بزرگی
که وسعت آسمان شبیه توست
ای راز موفقیت من
نام تو و مهربای تو را
مشق هر شب خواهم کرد
و روح بلند تو را
دیکته ای در تمام عمر!