منجی

« سلامت همه آفاق در سلامت توست» ...

نبوده ای که ببینی چگونه تا کردم
نیازهای دلم را زیر پا کردم

کنار پنجره در آن هوای بارانی
برای آمدنت بارها دعا کردم

بیا بیا که غریب است قبله گاه سجود
من که این قبله بی درد را رها کردم

دوباره باز تفأل زدم به جام غزل
به نیتی که از آن عشق را صدا کردم

« سلامت همه آفاق در سلامت توست»
برای حسن حضورت خدا خدا کردم

و صبح جمعه و این انتظار عشق آلود
و من که چشم به راه شما دعا کردم