نبض عبور تو

یعنی دل تو از همه کس سیر سیر بود ...

در پیش چشم های تو دنیا حقیر بود
یعنی دل تو از همه کس سیر سیر بود
یعنی نگاه گرم تو در روزگار سرد
آذوقه ای برای دل هر فقیر بود
از التهاب نامه تو گر گرفت، اشک
وقتی به روی گونه من زمهریر بود
تا آسمان دوید به نبض عبور تو
دیدم که در تلاطم چشمت اسیر بود