شعر شاعران خراسان جنوبی

امید است که ازبین جوانان امروز خراسان جنوبی در بیست سال دیگر بیست شاعر رده ی اول کشوری داشته باشیم

آبان 98
2 پست
مرداد 97
1 پست
اسفند 96
36 پست
بهمن 96
2 پست
دی 96
2 پست
دی 78
1 پست
علی میرزائی
یاس سفید اشعار علی میرزائی