محمدحسن حیدر پور

 پِدَروکْ باز هَواىِ سَفَر از سِرمو زَدَه

چه‏هَواىِ خوشِه از اِى خَبَر از سِر مو زده

 سیر سر تا سر عالم اگر اَز سِر مو زده

میل دیدارِ شُمایوَ بَتَر از سِر مو زده

 سفر آدَم رَ چُنوْ پُخْتَه و مِیزو مُکُنَه

چَشِ دل رُوشه به دیدار عزیزُ مُکُنَه

 تاکِه وَ یاد مُدُم کار سَفَر مَعْرِکه داش

در قدیمَمْ سَفَرو بُرخُو حساب دِگه داش

 بارُ بَندیل سَفَر هرچه که بُد هرکه که‏داش

سیخ، تاسوزه چه چیزُ که کَسِ وَرنِمِداشت

 مُوتورُنْ هِندِلى وفَکَسَنى کِشتى بُ

از سفر هرکه سلامت مِرَسِى مَشْتِى بُ

 سَفَرُنْ اودَمُ ویاد همه جا اِیْنجَه به خیر

اوهزار پیشه و او دار و دوا اِینجَه به خیر

 مشهد و مکه واوکربُبلا اِینجه به خیر

یاد چَاوُوشى و اوشورو نوا اِینْجَه به خیر

 هرکه دارد هَوَس کربُبلا بسم‏الله

هرکه دارد سر همراهى ما بسم‏الله

 همه جا روز و شو وَیاد توآیم پدروک

نُون و اَو هم مو مُگُم بى‏تو نِمایُمْ پدروک

هُنشینم خودَمُ حرف پَسندیده زَنِم

حَرفِکان خُبْ پسندیده زَنِم

 یک دَم از فضل و کمالات رضائى گویِم

دَمِ از فیض کلامات ریاحى گویم

 از بزرگُن دِگَه هرکه توَ مایى گویم

از قدیمى تَرَکو یا که حَلایى گویم

 حَرف خُبْ از همه و هرچه و هرجا مِزَنِم

حرف از دینه واز امروز و فردا مِزَنِم

 از قَدیمو همه چى از همه جایو گویِم

هم از اِى دوره وهم از خود مایو گویِم

 خَندَسیرُ وَعروسَو وعَزَایو گویِم

اَتِشُوْ، میله بُرویو وبیایو گویم

 آدمى زادِ و چِیزونِ کِهْ وَ یادمِدَه

به هَمُو جور غَمُوْن دل خور ورباد مِدَه

 مَجلِسُوْن روضه و ازماه محرم چه مِگَى

از حسینیِه تَه‏ده و حُسیْنَم چه مِگَى

 از دلون شاد و خوش و قانع و بى غم چه مِگَى

اُقِدَر گفتنى از اُوْدم واِیدَم چه مِگى

 پِدَروک تُر که مِبینُم همه چى تَازه مِشوْ

دِلمُو از دیدن تو شاد بى‏اندازه مِشوْ

 شهرما شکر خدا شهر نِیِهْ دریایِه

پاک و پاکیزه و پُرگوهَرو پر مَعنایِه

 هرچه گوئى که چُنُوباز از او بالاىِ

مرکز معرفت و معدن استغنایه

 از خداىِ که چِنى یَکِه به عزت مِرَسه

یا که ور عکس به سختى و مَزّلت مِرَسه

 حسن، اینو همه اَوسُوْنه عمر بَشره

دوره عمر خودینجه به تمامى سَفَرِه

 سرگذشت همگى حاصل اى رَهگُذَرِ

بَدِ یاخُب ثَمر دارِ ویابى ثَمَرِ

 زندگى اِیَنه چه درویشُ قَلَندر بَشِى

یاکه در رُتبه چه دَارا چه سِکَنْدَر بَشِى

 محمدحسن حیدر پور/ 0 نظر / 137 بازدید