محمد حسین بهدانی

شعر بیرجندی

مُسلمونو مُسلمونی ر چه کِردَی

دلونِ پاکِ قُرأونی ر چه کِردَی

شمار أر وام سی درصد چه کارَه!!

حلال و برکتِ نونی ر چه کِردَی

شدَی دل خوش به قالِ کفترونِ

سِرأچان نغز و دألونی ر چه کِردَی

اُوپن کِردی تمومِ مِطبخ و رَه

مگرخونانِ پَیشونی ر چه کِردَی

بِجا بألشت و پُشتی مبل دِچندَی

صفایِ گَپ چَأرزونی ر چه کِردَی

نوای حِل حِله ی شویون عروسی

حنایِ ختنه سورونی ر چه کِردَی

زمستونو حَلا هُنچه تَموزِه

دِنَرمه ی برف و بأرونی ر چه کِردَی

رُبونِ سِرزِبَندتنگل ورَه

گَلوسکِ پَهلِ بندونی ر چه کِردَی

سَبوو شَأزیله ایِ جدّه بِشکس

بُرا شولگِ قروتونی رچه کِردَی

گلینا و تقار و بأکونوک رَه

تگیجان لویِ تخ بونی ر چه کِردَی

چه کِردی بوسّی یون لِنگ جَمل رَه

جغألان سَر زِمستونی ر چه کِردَی

خور هر شو خودتلگرام گیردأرَی

چرأغو و سَلومو نی ر چه کِردَی

قُپونچأیَن تمومِ أوورِتینا

مگرپاچی کَلوچونی ر چه کِردَی

حروم شَی زن ذلیل ون کویِ رستم

هُسومّوندِ سبیل ونی رچه کِردَی

حَلا زَهراوویِ بچه ر بأد بِشورَی

شرنگ مرد ایرونی ر چه کِردَی

محمد حسین بهدانی

https://telegram.me/kashkoolebirjandi

/ 0 نظر / 42 بازدید