امیر نظامدوست

قسمت چنین شد بین ماها درد باشد

از ما، یکی هر شب خیابان گرد باشد

وقتی جدایی علتی روشن ندارد

باید یکی از بین ما نامرد باشد

محبوب من! در چشم هایم ریشه داری

حتی اگر سرشاخه هایم زرد باشد

حتی اگر در من همیشه انتظارِ

لبخندِ نامردی که کم آورد باشد

باور نمی کردم شبیه فیلم ها من

در کافه باشم قهوه ام هم سرد باشد

باور نمی کردم ولی دنیا همین است

در قصه باید یک نفر نامرد باشد

امیر نظامدوست

/ 0 نظر / 37 بازدید