میرزا حیدر مذنب بمرودی

میرزا حیدر مذنب بمرودی از خوشنویسان و شعرای مبتکر سده سیزدهم و ربع اول سده چهارده قمری است. مردی به تمام معنی دانش دوست،اهل هنر و ادب،از شیفتگان امامان و سالکان طریق معصومان(ع) بود .

  بهاریه مذنب

                    نوروزشد نوروز شد عالم همه فیروز شد                

عالم همه فیروز شدنوروز شد نوروز شد

                   باد بهاری دروزید هرغنچه گل بشکفید                   

ایام نیکوئی رسید نوروز شد نوروز شد

                   گل چاک زد پیروهنش بنمود چون گوهر تنش            

خوش جلوه دارد دیدنش نوروز شد نوروزشد

                   از خاک سرزد یاسمین با جعد سنبل همقرین          

 گل پوش شد روی زمین نوروز شد نوروز شد

                   باده زبان اندر سخن سوسن بطرف هرچمن            

 باغ ارم را طعنه زن نوروز شد نورورز شد

              لاله سرآورده زگل با سبزه یکسو متصل                

بلبل زرویش زنده دل نوروز شد نوروز شد

                   از یک طرف چشمک زنان نرگس بطرف بوستان       

مانند چشم شاهدان نوروز شد نوروز شد

                   یک سو بنفشه تازه رو در هرکنار طرف جو               

برهم تنیده توبتو نوروز شد نوروزشد

                   یکسو شقایق شد عیان باچهره آتشفشان                  

بشکفته یکسو ارغوان نوروز شد نوروز شد

                   یکسونوا پرداخته برشاخ عرعر تاخته                      

 از روی مستی فاخته نوروز شد نوروز شد

                   هدهد بهر کوه وکمراز گل به بلبل مژده بر              

 

 ازاین شجربرآن شجر نورز شد نوروز شد

              شد موسم غم پروری آمد دم رامشگری                  

دم زد صباح برتری نوروز شد نوروز شد

                   مطرب دمی دم زن به نی ساقی خرابم کن به می     

هنگام محنت گشت طی نوروز شد نوروز شد

              درمحفل روحانیان ناید حدیثی برزبان                     

 جزحرف باغ وبوستان نوروزشدنوروزشد

                   مذنب توهم دلشادکن اوصاف گل آغازکن                

 چون بلبلان فریادکن نوروزشد نوروزشد

                              

میرزا حیدر مذنب بمرودی


/ 0 نظر / 139 بازدید